Asset Publisher Asset Publisher

REGULAMINY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO ZAGNAŃSK

Zarządzenie nr 18/2020

Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk

z dnia 26.06.2020 r.

w sprawie udostępnienia obiektów edukacyjnych i  rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Zagnańsk

(zn. spr.: N.715.1.2020)

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. Nr 6 ze zm) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzam lokalizację obiektów edukacyjnych i rekreacyjno - wypoczynkowych, w tym obiektów stanowiących miejsca postoju pojazdów zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Zagnańsk, określając ich lokalizację w terenie, którą obrazuje mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zasady korzystania z obiektów edukacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym obiektów stanowiących miejsca parkingowe  w Nadleśnictwie Zagnańsk określają regulaminy, stanowiące załącznik nr 2A, 2B i 2C  do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Mapa, o której mowa w § 1, oraz regulaminy, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia, podlegają publikacji na stronie internetowej Nadleśnictwa Zagnańsk oraz umieszczane są przed wejściem na teren obiektów edukacyjno i rekreacyjno wypoczynkowych w sposób pozwalający na zapoznanie się z ich treścią.

§ 4

Za wszelkie zdarzenia i wypadki na terenie obiektów edukacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych ponosi odpowiedzialność ich użytkownik lub organizator turystyki. Zakres wzajemnych praw i obowiązków określają każdorazowo postanowienia umów cywilnych dzierżawy lub najmu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

§ 5

Załączniki wymienione w treści zarządzenia stanowią integralną jego część.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.06.2020 r.

                                                                                                    Marek Miazga 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk

 

Załączniki:

1. Mapa z lokalizacją obiektów edukacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych w Nadlesnictwie Zagnańsk 

2A. Regulamin obiektów edukacyjnych i rekreacyjno-wypoczynkowych.

2B. Regulamin miejsc postoju pojazdów.

2C. Regulamin zarządcy gruntu obozowiska.