Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla budynku biurowego Nadleśnictwa Zagnańsk ul. Przemysłowa 10A, 26-050 Zagnańsk.

Wejście główne do budynku Nadleśnictwa znajduje się od strony ul. Przemysłowej, poprzez chodnik z kamienia rozpoczynający się podestem i schodami przy ogrodzeniu biura. Do biura można dostać się również z parkingu przylegającego do budynku biura.

Wjazd na parking wewnętrzny jest od strony ul. Przemysłowej. Parking jest ogólnodostępny. Pojazdy można zaparkować również na parkingu przy ul. Przemysłowej, wzdłuż ogrodzenia nadleśnictwa. Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking wewnętrzny możliwy jest w godzinach pracy biura od godz. 730 do 1530.

Dostęp do budynku wymaga pochylni lubi platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście do biura od strony parkingu na terenie ogrodzonym możliwy jest po 2 stopniach schodków i  prowadzi do przestronnego holu, gdzie możliwe jest przyjęcie petentów, którzy nie mogą poruszać się po schodach. W nadleśnictwie nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi do budynku posiadają szerokość 85 cm z możliwością otwarcia drugiego skrzydła i zwiększenia przejścia do 170 cm. Umożliwia to skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejście nie posiada progów.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku może poruszać się osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy lub ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 41 300 10 44 do  46 lub drogą e-mail na adres zagnansk@radom.lasy.gov.pl.