Asset Publisher Asset Publisher

pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomnikiem przyrody nazywamy pojedynczy twór przyrody żywej lub nieożywionej wyróżniający się indywidualnymi cechami spośród pozostałych elementów przyrodniczych, które nadają mu wartość: kulturową, historyczną i krajobrazową (tą formą ochrony obejmuje się również grupy osobliwości przyrodniczych). Najczęściej w ten sposób chroni się stare okazałe drzewa i krzewy, formy geologiczne w postaci: skałek, jarów, głazów narzutowych, jaskiń itp. Ochrona pomnikowa nie powinna polegać jedynie na zachowaniu starych drzew, krzewów, form skalnych itd., ale powinna obejmować również wszystkie związane z nimi organizmy i dynamiczne procesy, którym te obiekty nieustannie podlegają.

Na gruntach zarządzanych przez PGL LP Nadleśnictwo Zagnańsk znajduje się 16 pomników przyrody.

Poniżej w tabeli zamieszczono wykaz obiektów zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Tabela 1. Wykaz istniejących pomników przyrody w Nadleśnictwie Zagnańsk

Tabela 2. Nowopowstałe w 2020 r. pomniki przyrody 

W zasięgu, lecz poza gruntami zarządzanymi przez PGL LP Nadleśnictwo Zagnańsk znajduje się 11 pomników przyrody w tym:

  • 4 pojedyncze drzewa,
  • grupa 2 szt. głazów narzutowych,
  • grupa 3 szt. olszy czarnej,
  • 1 aleja przydrożna - 29 szt. różnych gatunków drzew,
  • 1 głaz narzutowy,  2 odsłonięcia geologiczne,
  • 1 skałki „Kamieńczyk”.