Asset Publisher Asset Publisher

użytki ekologiczne

Użytkiem ekologicznym nazywamy tereny nieleśne (w rozumieniu kategorii użytku gruntowego), objęte ochroną prawną, w celu zachowania ekosystemów mających znaczenie dla różnorodności biologicznej.

Użytkami ekologicznymi mogą być: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenach Nadleśnictwa Zagnańsk znajdują się trzy użytki ekologiczne:

  • Teren okresowo zalewany z roślinnością bagienną o pow. 0,79 ha w leśnictwie Węgle oddz. 192i gmina Miedziana Góra,
  • Bagno o pow. 1,08 ha w leśnictwie Bartków oddz. 72d gmina Zagnańsk,
  • Bagno o pow. 0,88 ha w leśnictwie Serbinów oddz. 174A gmina Mniów.