Asset Publisher Asset Publisher

obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu

Data utworzenia: 17.10.2001r. na podstawie Rozporządzenia Nr 335/2001 Wojewody Świę-tokrzyskiego ( Dz. Urz. Woj. Święt. z 2001 r. Nr 108, poz. 1271.).

Obowiązująca podstawa prawna: Uchwała Nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 3154).

Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi otulinę Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego, obejmując tereny rolnicze gęsto zaludnione oraz obszary leśne.

Utworzono go w celu ochrony dużych kompleksów leśnych, dla zachowania różnorodności biologicznej ekosystemów, zachowania naturalnych fragmentów obszarów wodnych, zachowania składników przyrody nieożywionej.

Na terenie Obszaru znajduje się rezerwat geologiczno-archeologiczny "Góra Grodowa". Jest on cennym stanowiskiem archeologicznym. Ochroną objęto także pojedyncze obiekty przy-rody żywej i nieożywionej - 20 pomników przyrody, 3 użytki ekologiczne, 1 stanowisko dokumentacyjne i 1 zespół przyrodniczo-krajobrazowy. N

a terenie Obszaru znajdują się liczne zabytki kultury materialnej, sakralnej i świeckiej. Unikalne w skali ogólnokrajowej znaczenie naukowe, kulturowe i krajoznawcze mają obiekty dawnego przemysłu i techniki tzw. Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Powierzchnia omawianego terenu wynosi 27 514,00 ha, w tym powierzchnia lasów admini-strowanych przez Nadleśnictwo Zagnańsk wynosi 2504,27 ha. Obejmuje obszary gmin: Bliżyn, Łączna, Miedziana Góra, Mniów, Stąporków, Strawczyn, Suchedniów, Zagnańsk, miasto Skarżysko-Kamienna.

Nadzór nad Suchedniowsko-Oblęgorskim OChK sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

 

Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Data utworzenia: 29.09.1995 r., na podstawie Rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kielec-kiego (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego z 1995 r. Nr 21, poz. 145). 

Obowiązująca podstawa prawna: Uchwała Nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świę-tokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2015r. poz. 2655).

Flora tego obszaru jest silnie zróżnicowana. W Paśmie Klonowskim grupują się cenne zbio-rowiska lasów liściastych, świeże bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. Na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska buczyny sudeckiej z żywcem dziewięciolistnym. W obniżeniach Doliny Wilkowskiej, na torfach, występują charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich borealne świerczyny z licznymi gatunkami roślin chronionych. Południową część obszaru (Grupa Otrocza i Pasmo Brzechowskie) porastają bory sosnowe i bory mieszane z udziałem jodły. Najcenniejsze przyrodniczo obszary objęte zostały ochroną rezerwatową; znajdują się tu dwa takie obiekty: „Barcza” i „Sufraganiec”.

Najważniejszą funkcją tego obszaru jest ochrona wód podziemnych zbiornika Kielce oraz zbiornika Gałęzice-Bolechowice-Borków. Równie istotna jest funkcja ochrony wód powierzchniowych rzek Lubrzanki, Czarnej Nidy i Belnianki.

W 2014 r. powstało opracowanie, przedstawiające szczegółową inwentaryzację przyrodniczą Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Uchwała Nr XIV/200/2015 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015 r. wyznacza strefy krajobrazowe:

A- tereny dolin rzecznych i cieków, torfowiska i inne tereny podmokłe;

B- tereny kompleksów leśnych, murawy kserotermiczne i napiaskowe;

C- tereny zabudowy, użytkowane rolniczo.

Dla każdej ze stref ustalono cele i działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów, oraz zakazy obowiązujące dla danej strefy.

Powierzchnia omawianego obszaru wynosi 26484,69 ha, w tym powierzchnia lasów admini-strowanych przez Nadleśnictwo Zagnańsk wynosi 1768,36 ha. Obejmuje on części obszarów gmin: Daleszyce, Górno, Łączna, Masłów, Morawica, Miedziana Góra, Piekoszów, Suchedniów, Zagnańsk.

Nadzór nad Podkieleckim OChK sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

 

Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu

Data utworzenia: 29.09.1995r., na podstawie Rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kielec-kiego ( Urz. Woj. Kieleckiego z 1995r. Nr 21, poz. 145).

Obowiązująca podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świę-tokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013r. poz. 3308).

Prawie 50% powierzchni terenu zajmują duże kompleksy leśne o charakterze naturalnym z wielogatunkowymi drzewostanami, z przewagą jodły i sosny, z domieszką dębu, świerka, buka i grabu (Lasy Koneckie, Lasy Radoszyckie). W północno-wschodniej i północnej części obszaru występują siedliska borowe. Na szczytach wydm i luźnych piaskach rosną suche sosnowe bory chrobotkowe. W dolinach rzek występują łęgi z jesionami i olszą. W południowej części obszaru lasy są bardziej rozczłonkowane i rozdzielone łąkami, wrzosowiskami i torfowiskami. W środkowej i południowej części OChK występują łąki wilgotne oraz duże obszary torfowisk niskich, a także przejściowych.

Rosną tu m. in. wielosił błękitny, pełnik europejski, zawilec wielkokwiato-wy, gęsiówka szorstkowłosista, pomocnik baldaszkowy, wawrzynek wilczełyko. Bogata jest fauna, reprezentowana przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie). Wśród ptaków można spotkać bociana czarnego i łabędzia niemego.

Zabytki kultury materialnej związane są głównie z obiektami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Są to pozostałości po kopalnictwie i hutnictwie rud żelaza. Obszary te stanowią ważny regionalny wododziałowy węzeł hydrograficzny, gdzie biorą początek liczne rzeki zasilane przez często wystepujące tu źródła, młaki i wysięki. Położone są tutaj źródła prawobrzegowych dopływów Pilicy: Czarnej Koneckiej, Czarnej Włoszczowskiej, Nowej Czarnej, Czarnej Taraski i Drzewiczki, a także stąd wypływają Radomka, Kamienna oraz Łośna-lewobrzeżny dopływ Białej Nidy.

Najważniejszą funkcją tego obszaru jest ochrona wód podziemnych i powierzchniowych, a także jego rola klimatotwórcza i aerosanitarna, szczególnie dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Dobra sieć komunikacyjna oraz walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe mogą stać się podstawą do rozwoju turystyki na tym terenie.

Powierzchnia omawianego obszaru wynosi 98 287,00 ha, w tym powierzchnia lasów admi-nistrowanych przez Nadleśnictwo Zagnańsk wynosi 0,34 ha. Obejmuje on gminy Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków oraz części obszarów gmin: Bliżyn, Końskie, Krasocin, Małogoszcz, Mniów, Łopuszno, Słupia Konecka, Piekoszów, Strawczyn, Stąporków.

Nadzór nad Konecko-Łopuszniawskim OChK sprawuje Marszałek Województwa Święto-krzyskiego.

 

Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu

Data utworzenia: - 01.10.2007r., na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr IX/37/2007 (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2007r. Nr 230, poz. 3340); - 04.10.2007r., na podstawie Uchwały Rady Gminy Bieliny Nr XII/65/07 (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2007r. Nr 244, poz. 3642); - 01.10.2007r., na podstawie Uchwały Rady Gminy w Górnie Nr XIII/60/2007 (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2007r. Nr 244, poz. 3645); - 30.05.2017r., na podstawie Uchwały Nr XXXIII/469/17 Sejmiku Województwa Święto-krzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2017r. poz. 1835).

Obowiązująca podstawa prawna: Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Bieliny z dnia 4 paździer-nika 2007 r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu na terenie otuliny Święto-krzyskiego Parku Narodowego w gminie Bieliny (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2007r. Nr 244, poz. 3642), Uchwała Nr XIII/60/2007 Rady Gminy w Górnie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Naro-dowego w gminie Górno (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2007r. Nr 244, poz. 3645), Uchwała Nr IX/37/2007 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Bodzentyn (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2007r. Nr 230, poz. 3340), Uchwała Nr XXXIII/469/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2017r. poz. 1835).

Wyznaczony na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Chroni cenne ekosystemy przyrodnicze i czystość wód powierzchniowych oraz cenne walory krajobrazowe.

Powierzchnia omawianego obszaru wynosi 16 480,72 ha i częściowo leży w zasięgu terytorialnym, lecz poza gruntami zarządzanymi przez PGL LP Nadleśnictwo Zagnańsk. Obejmuje części gmin: Bieliny, Górno, Bodzentyn. Nadzór nad Świętokrzyskim OChK sprawuje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.