Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny), gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców, na zasadach określonych w ustawie Prawo Łowieckie (Dz.U.2005 nr 127 poz. 1066) oraz w oparciu o roczne plany łowieckie i wieloletnie łowieckie plany hodowlane. Zwierzęta łowne w stanie wolnym są dobrem narodowym i stanowią własność Skarbu Państwa. Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny.

Nadleśnictwo Zagnańsk nie prowadzi własnej gospodarki łowieckiej (OHZ), ale sprawuje nadzór nad działalnością kół łowieckich, które wydzierżawiają obwody łowieckie. Do zadań nadleśnictwa należy współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:

  1. Dokonywania inwentaryzacji zwierzyny.
  2. Opiniowania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich.
  3. Poprawy naturalnych warunków bytowania zwierzyny np. ochrona ostoi, ograniczanie niepokoju w biotopie, wykładanie drzew zgryzowych.
  4. Zwalczania kłusownictwa

Teren Nadleśnictwa Zagnańsk wchodzi w skład 2 rejonów hodowlanych i podzielony jest na 5 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez koła łowieckie.

 

Nr obwodu  
łowieckiego
Dzierżawca

pow. obwodu łowieckiego[ha]

Rejon Hodowlany
31 KŁ "Cietrzew" 7703 III Puszcza Świętokrzyska
45 WKŁ "Jenot" 3888 III Puszcza Świętokrzyska
46 KŁ "Rosochy" 5606 III Puszcza Świętokrzyska
47 KŁ "Bartek" 4506 III Puszcza Świętokrzyska
67 KŁ "Iskra" 3848 IV Lasy Pińczowskie

 

Bogaty świat roślinny nadleśnictwa, ukształtowanie terenu oraz liczne strumienie stwarzają doskonałe warunki bytowania licznych gatunków zwierząt na tym terenie. Znaczenie gospodarcze mają następujące gatunki : sarna, dzik, jeleń, lis, a ze zwierzyny drobnej: bażanty, kaczki, kuropatwy, kuny, jenoty.

Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, sarny, dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 50 szt., saren ok. 420 szt., dzików ok. 160 szt.

Spośród chronionych przedstawicieli fauny spotyka się takie gatunki jak: łoś (moratorium), bóbr, wydra, wilk.