Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF

Monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2011 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2012 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2013 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2014 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2015 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2016 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2017 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2018 r. 

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2019 r.

Monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) przeprowadzony w 2019 r. przez służby terenowe Nadleśnictwa Zagnańsk uwzględniał wpływ zabiegów gospodarczych wykonywanych na terenie poszczególnych leśnictw oraz innych zdarzeń mogących wpłynąć na walory przyrodnicze lasów HCVF w nadleśnictwie wg. następujących kategorii:

- HCVF 1. - Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych:

- HCVF 1. 1.1. - Obszary chronione w rezerwatach przyrody.

- HCVF 1. 1.2. - Obszary chronione w parkach krajobrazowych.

- HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy na obszarach Natura 2000.

- HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:

- HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące – lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą siedliskową (buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne).

- HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe).

- HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:

- HCVF 4.1. - Lasy wodochronne

- HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

- HCVF 6.1. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności: Miejsca z pomnikami, mogiłami, krzyżami itp.

Prace gospodarcze w 2019 r. wykonywane na terenie lasów zaliczonych do HCVF były związane przede wszystkim z realizacją zadań wynikających z Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zagnańsk na lata 2018 – 2027 (zał. Nr 1).

Zał. Nr 1 - Prace wykonane na pozycjach HCVF w 2019 roku.

Przy wykonywaniu zabiegów gospodarczych uwzględniano także „Strategiczną Ocenę Oddziaływania PUL na środowisko i obszary Natura 2000”, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia zachowania bioróżnorodności przyrodniczej oraz na utrzymanie dotychczasowego stanu lasu przy jednoczesnym zwiększaniu jego walorów przyrodniczych, przestrzegając zasad tzw. Dobrej praktyki leśnej.

Na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk w leśnictwie Długojów w 2019 r. zanotowano osłabienie drzewostanów spowodowane obniżeniem poziomu wód gruntowych (szkody abiotyczne), lecz w związku ze sporadycznym występowaniem - nie mające wpływu na zachowanie lasów HCVF, jedynie mogące wpłynąć na obniżenie ich walorów estetycznych (zał. nr 2).

Zał. nr 2 – Szkody abiotyczne na pozycjach HCVF w 2019 r.

Na terenie lasów HCVF w 2019 r. przeprowadzono również zabiegi sanitarne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się szkód spowodowanych następującymi szkodnikami/pasożytami (dane z kart ewidencyjnych dla drzewostanów – SILP):

- korniki jodłowe – w drzewostanach jodłowych we wszystkich leśnictwa oprócz leśnictwa Barcza, na powierzchni całkowitej 870,93 ha, przy powierzchni uszkodzeń 605,32 ha;

- kornik drukarz – w drzewostanach świerkowych w leśnictwie Gózd na powierzchni całkowitej 48,67 ha, przy powierzchni uszkodzeń 25,81 ha;

- kornik ostrozębny – w drzewostanach sosnowych w leśnictwach Występa, Serbinów i Brzezinki na powierzchni całkowitej 48,67 ha, przy powierzchni uszkodzeń 25,81 ha;

- jemioła – w leśnictwie Długojów i Ćmińsk w drzewostanach na powierzchni 353,07 ha, przy powierzchni uszkodzeń 353,04 ha;

Zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej usuwamy jedynie drzewa nie rokujące nadziei na dalszą egzystencję, stanowiące potencjalne źródła infekcji chorób. Jednocześnie następuje naturalne odnowienie gatunków lasotwórczych, co przy zrównoważonym użytkowaniu zasobów leśnych oraz miejscowym charakterze ich występowania, gwarantuje zachowanie walorów HCVF.

Na terenie lasów HCVF w roku 2019 miał miejsce 1 pożar w leśnictwie Serbinów, który objął powierzchnię 0,17 ha.

Zał. nr 3 Raport pokazujący lokalizację i powierzchnię pożaru.

W związku z niewielką powierzchnią pożaru obejmującą pokrywę gleby, bez uszkodzenia drzewostanu, pożar nie wywarł negatywnego wpływu na zachowanie walorów przyrodniczych lasów HCVF.

Na terenie nadleśnictwa nie występowały w 2019 r. inne zjawiska mogące wyrządzić szkody w HCVF takie jak powodzie, huragany itp.

Podsumowując monitoring w 2019 r. na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Zagnańsk, w lasach HCVF nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne mogące mieć wpływ na stan i zachowanie lasów HCVF, zaś monitorowane zabiegi gospodarcze wykonywane w lasach Nadleśnictwa Zagnańsk nie wpłynęły w negatywny sposób na zachowanie trwałości i walorów przyrodniczych lasów HCVF.

Powyższe wnioski przygotowano na podstawie:

- notatek służbowych leśniczych sporządzonych w miesiącu styczniu z monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) za 2019 rok - zgodnie z pismem z RDLP znak: ZO-261-1-2/2012 z 04.05.2012 r.;

- oceny wpływu zabiegów gospodarczych na bioróżnorodność środowiska przyrodniczego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 13/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk z dnia 31.05.2017 r. w sprawie „Wytycznych dotyczących działań mających na celu zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej środowiska leśnego”.