Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szcególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w ramach certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265)) w Nadleśnictwie Zagańsk

 W ramach jednego kompleksu leśnego nie ma spójnych, niezależnych obszarów HCVF, ale raczej sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów z różnych kategorii HCVF. Jedno wydzielenie leśne może więc mieć podwójną lub nawet kilkakrotną desygnację jako HCVF w różnych kategoriach.

Lasy HCVF na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk zostały przyporządkowane do następujących kategorii:

 Lp.

Kategoria HCVF 

Powierzchnia całkowita w Nadleśnictwie [ha] 

Identyfikacja formy ochrony

 Krótki opis przedmiotu ochrony

 1.

HCVF 1.1.1 - lasy w rezerwatach

206,84

Rezerwaty przyrody objęte ochroną częściową

„Rezerwat „Barcza" oraz Rezerwat  "Górna Krasna",

2.

HCVF 1.1.2 - lasy w parkach krajobrazowych

4 854,22

Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy

 Lasy stanowią jego najważniejszy element przyrodniczy. Drzewostany
w dużej mierze zachowały stan zbliżony do naturalnego, siedliska uległy przekształceniu w nieznaczny sposób.

3.

HCVF 2.1.  - kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

6 380,09

Natura 2000                                          

 Wyznaczone obszary w ramach sieci Natura 2000:  „Dolina Krasnej", „Lasy Suchedniowskie", „Ostoja Barcza", „Łysogóry" oraz fragment obszaru "Przełom  Lubrzanki".

4.

HCVF 3.2 - obszary obejmujące występowanie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów w skali Europy (w Polsce występujące częściej)

3 953,46

Siedliska przyrodniczo cenne objęte ochroną w ramach unijnej Dyrektywy siedliskowej

 Do tej kategorii włączono: kwaśne buczyny, jodłowy bór świętokrzyski, łęgi olszowe, olszowo-jesionowe, żyzne buczyny górskie.

5.

HCVF 4.1 - lasy wodochronne

8 200,62

Lasy wodochronne

Chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki wodne w zlewni oraz na obszarach wododziałów.

6.

HCVF 4.2 – lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

997,58

Lasy glebochronne

Zabezpieczających gleby przed erozja i wysuszeniem.

7.

HCVF 6.1 – lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej i lokalnych społeczności

458,65

Groby, mogiły, pomniki

Zabezpieczają miejsca pamięci i kultu lokalnej społeczności.

 

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne poszczególnych HCVF (oddziały, wydzielenia) w formacie Excel.

Zestawienie tabelaryczne lasów HCVF 1.1.1.

Zestawienie tabelaryczne lasów HCVF 1.1.2.

Zestawienie tabelaryczne lasów HCVF 2.1. 

Zestawienie tabelaryczne lasów HCVF 3.2. 

Zestawienie tabelaryczne lasów HCVF 4.1. 

Zestawienie tabelaryczne lasów HCVF 4.2.

Zestawienie tabelaryczne lasów HCVF 6.1. 

 

Zasady gospodarowania w lasach HCVF na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk

Nazwa obiektu

Zasada gospodarowania wg FSC 

 HCVF 1.1a - lasy w rezerwatach

 Dopuszczalne są tylko działania wynikające z planu ochrony przyrody, a w przypadku jego braku wynikające z rocznych lub wieloletnich zadań ochronnych ustalonych przez RDOŚ z uwzględnieniem zasady "pierwszeństwa dla przyrody".

HCVF 1.1b - lasy w parkach krajobrazowych

Należy oczekiwać zasad zagospodarowania polegających na kompromisie potrzeb gospodarki i ochrony, wyrażających się modyfikacjami w szczegółowych sposobach prowadzenia tej gospodarki tj. przynajmniej
w pewnym stopniu odmiennych niż w pozostałych lasach. W przypadku istnienia planów ochrony dla form ochrony przyrody, należy oczekiwać przeniesienia ustaleń tych planów do planu urządzenia lasu.

HCVF 2 - kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

 Zachowanie charakteru wielkiego kompleksu leśnego z uwzględnieniem kluczowych elementów w krajobrazie leśnym np. starodrzewia, lasów przy rzekach i jeziorach. Należy również uwzględnić zachowanie ekosystemów otwartych np. łąki, bagna itp.

HCVF 3.2 - obszary obejmujące występowanie rzadkich, ginących i zagrożonych ekosystemów w skali Europy (w Polsce występujące częściej)

 Generalnie w  lasach tych należy zachować siedlisko przyrodnicze we właściwym stanie ochrony" poprzez: a) osiągnięcie zgodności docelowego typu drzewostanu ze składem gatunkowym odpowiednim dla naturalnego zbiorowiska leśnego, b) niepomniejszanie udziału procentowego starodrzewia i zachowanie ich ciągłości przestrzennej, c) niepomniejszanie średniego wieku i zasobności, d) zachowanie lub pilne i intensywne odtworzenie elementów ważnych dla różnorodności biologicznej ekosystemu (grube drzewa, martwe drzewa, wykroty, zróżnicowanie struktury przestrzennej itp.)

HCVF 4.1 - lasy wodochronne

 Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu z uwzględnieniem modyfikacji zmierzających do wydłużenia okresu odnowienia, przebudowy składu gatunkowego itp. 

HCVF 4.2 - lasy glebochronne

 Zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu z uwzględnieniem modyfikacji zmierzających do wydłużenia okresu odnowienia, przebudowy składu gatunkowego itp. 

HCVF 6.1 - lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej i lokalnych społeczności

 Zachowanie charakteru obiektów  z uwzględnieniem kluczowych elementów w krajobrazie. 

 

 

Mapa lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Zagnańsk

(mapa z obsługą warstw w formacie geoPDF - aby móc włączać/wyłaczać poszczególne warstwy, pobierz mapę i otwórz w Adobe Acrobat Reader DC)

   Sieć lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF) jest stale aktualizowana, monitorowana, weryfikowana i uzupełniana. Lokalne samorządy i organizacje społeczne mogą włączać się w proces identyfikacji i konsultowania zasięgu tych obszarów, w szczególności w odniesieniu do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Pomocą i informacjami w tym zakresie służą wszystkie jednostki RDLP w Radomiu.

Ewentualne uwagi dotyczące lasów HCVF proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Zagnańsk.

Dodatkowych w zakresie informacji lasów HCVF udziela Katarzyna Dudek  tel. 41 300 10 44 do 45 w. 252                               

e-mail: katarzyna.dudek@radom.lasy.gov.pl

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.