Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring lasów HCVF

Monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2011 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2012 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2013 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2014 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2015 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2016 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2017 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2018 r.

Wyniki monitoringu lasów HCVF za 2019 r.

 

Podsumowanie wyników monitoringu lasów HCVF za 2020 r.

1. Prace gospodarcze wykonywane w 2020 r. na terenie lasów zaliczonych do HCVF były związane przede wszystkim z realizacją zadań wynikających z Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Zagnańsk na lata 2018 – 2027.

Pracownicy Służby Leśnej zobligowani są do przeprowadzania całorocznego monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych. Monitoringiem objęte były wszystkie powierzchnie HCVF na których wykonywano prace gospodarcze oraz te, na których stwierdzono powstanie szkód biotycznych i abiotycznych.

W czasie wykonywania prac gospodarczych pracownicy terenowi zwracali szczególną uwagę na kwestię zachowania bioróżnorodności przyrodniczej, utrzymania dotychczasowego stanu lasu oraz zwiększania walorów przyrodniczych przestrzegając zasad tzw. dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Przeprowadzone w 2020 roku prace gospodarcze wykonano z uwzględnieniem sposobów ich minimalizacji wpływu na środowisko i nie wpłynęły one negatywnie na walory przyrodnicze lasów HCVF.

Zał. nr 1 - Raport pokazujący lokalizację i rodzaj wykonywanych prac gospodarczych.

 

2. Na terenie lasów HCVF w 2020 r. wystąpiły 2 pożary o łącznej powierzchni 0,05 ha.

Ze względu na niewielki zasięg nie miały negatywnego wpływu wartość przyrodniczą lasów HCVF.

Zał. nr 2 - Raport pokazujący lokalizację i powierzchnię pożaru.

 

3. W 2020 r. na terenie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych stwierdzono szkody biotyczne spowodowane przez korniki jodłowe i jemiołę oraz w mniejszym stopniu przez kornika ostrozębnego i kornika drukarza.

W celu minimalizacji szkód przeprowadzono zabiegi sanitarne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się szkodników/pasożytów i poprawę stanu sanitarnego lasu. Zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej usunięte zostały jedynie drzewa chore, obumierające i stanowiące potencjalne źródło szerzenia się patogenów.

Ze względu na miejscowe występowanie szkód biotycznych i zachodzący naturalnie proces odnowienia gatunków lasotwórczych trwałość lasów HCVF nie jest zagrożona.

Zał. nr 3 - Raport pokazujący rodzaj szkody i jej lokalizację.

 

4. Na terenie leśnictwa Długojów stwierdzono szkody będące wynikiem obniżenia poziomu wód gruntowych/suszy.

Sygnalizowany spadek poziomu wód gruntowych spowodowany występującą w ostatnich latach suszą miał wpływ na stan zdrowotny drzewostanów, szczególnie tych zaliczanych do starszych klas wieku. Biorąc jednak pod uwagę naturalne procesy odnowienia oraz występowanie drzew młodszych klas wieku zachowanie trwałości lasów HCVF nie jest zagrożone.

Na terenie leśnictwa Gózd stwierdzono szkody na powierzchni 0,09 ha powstałe w wyniku zmrożenia.

Ze względu na niedużą powierzchnię oraz charakter lokalny zmrożenie nie wpłynęło negatywnie na stan lasów HCVF.

Zał. nr 4 - Raport pokazujący rodzaj szkody i jej lokalizację.

 

5. W 2020 r. na terenie nadleśnictwa nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne (powodzie, huragany itp.) mogące wyrządzić szkody w lasach HCVF.

Podsumowanie przygotowano na podstawie notatek służbowych leśniczych sporządzonych w miesiącu styczniu z monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) za 2020 rok zgodnie z pismem z RDLP znak: ZO-261-1-2/2012 z 04.05.2012 r.